Procediment

Garantia i pagament: Autorització d'ajornament del pagament de drets (no única operació)

Dades generals

Denominación

Garantia i pagament: Autorització d'ajornament del pagament de drets (no única operació)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització. Procediment d'autorització d'ajornament del pagament de drets de duanes, en la mesura que no es concedisca per a una única operació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Presentar sol·licitud segons les dades de l'annex A del Reglament delegat (UE) 2015/2446

Fases del procediment/servei

Iniciació: presentació de la sol·licitud per part de l'interessat.
Tramitació: verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització: acord de l'òrgan competent en què es concedisca o es denegue l'autorització sol·licitada.

Formularis

Presentar sol·licitud (tramitació electrònica)

Termini de resolució

120 dies naturals

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero