Procediment

Declaració de mitjans de pagament S-1.

Dades generals


Denominación

Declaració de mitjans de pagament S-1.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual es declaren els moviments d'entrada i d'eixida del territori nacional d'efectiu, per un import igual o superior a 10.000 €, així com els moviments interiors pel territori nacional d'efectiu, d'un import igual o superior a 100.000 €.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Model S-1.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la declaració en els llocs fronterers o telemàticament.
Tramitació. Si s'escau, es comprova que els mitjans de pagament transportats coincidixen amb el que declara (quantitat i classe).
Finalització. Acceptació de la declaració.

Formularis

Model S-1. Tramitació presencial

Model S-1. Tramitació electrònica

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1cbccefe

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 25 de noviembre de 2005), relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. ( BOE 13-mayo-2006 )