Procediment

Franquícies aranzelàries i exempcions d'IVA

Dades generals

Denominación

Franquícies aranzelàries i exempcions d'IVA

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a la sol·licitud de franquícies aranzelàries i aplicació d'exempcions d'IVA.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

No en té

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud de franquícia o exempció davant l'òrgan competent de l'AEAT.
Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per tal de poder obtindre el corresponent benefici aranzelari.
Finalització. Acord de l'òrgan competent en què es concedix o es denega la sol·licitud.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOUE 10-diciembre-2009)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. (BOE 30-diciembre-2000)

ORDEN de 24 de mayo de 2001 por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de Organismos Internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)

REAL DECRETO 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero