Procediment

Pagament i consultes de comerç exterior.

Dades generals


Denominación

Pagament i consultes de comerç exterior.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Oferix, per a un determinat contribuent, una relació amb les liquidacions practicades per l'AEAT sobre operacions de comerç exterior que estiguen pendents de pagament i en període voluntari (es pot imprimir la consegüent carta de pagament o realitzar el pagament electrònic) o que ja hagen estat pagades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta telemàtica.

Documentació

No cal aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Normativa aplicable a la gestión Aduanera