Procediment

Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments

Dades generals


Denominación

Sol·licituds a l'autoritat duanera no regulades en altres procediments

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment general de sol·licituds adreçades a l'autoritat duanera en el marc de les facultats atribuïdes a l'autoritat duanera per la normativa nacional o comunitària i no previstes específicament en la resta de procediments

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

TelemàticaOficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud corresponentTramitació: Verificació de la procedència de la sol·licitud formuladaFinalització: Concessió o denegació de la corresponent sol·licitud

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Administrador, cap de Dependència o director de Departament de Duanes i IIEE, segons el tipus de sol·licitud

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1df68cc3

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1df68e73

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero