Procediment

Expedició i visat de documents T2L.

Dades generals


Denominación

Expedició i visat de documents T2L.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Expedició i visat de documents T2L per mitjans electrònics per a la posterior acreditació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar la documentació que justifique l'estatut comunitari de la mercaderia.

Fases del procediment/servei

Inici:
L'interessat ha de presentar les dades requerides per a l'expedició del T2L juntament amb els documents necessaris per justificar l'estatut de la mercaderia.
Tramitació:
L'AEAT farà, si escau, les comprovacions oportunes sobre la declaració i els documents adjunts.
Finalització:
Expedició del T2L visat per la duana.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1de48a19

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1de48bc9

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero