Procediment

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Dades generals


Denominación

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies mitjançant la comunicació de les dades de documents T2L prèviament expedits.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar el document T2L que justifique l'estatut comunitari de la mercaderia.

Fases del procediment/servei

Inici:
L'interessat ha de presentar les dades requerides per a la datació de la declaració sumària de dipòsit temporal, juntament amb els documents necessaris per justificar l'estatut de la mercaderia.
Tramitació:
L'AEAT farà, si escau, les comprovacions oportunes sobre les dades declarades i els documents adjunts.
Finalització:
Autorització de disposició de la mercaderia per part de l'interessat.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1dbed47f

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1dbed67c

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero