Procediment

Sol·licituds d'informació tributària en matèria de duanes.

Dades generals

Denominación

Sol·licituds d'informació tributària en matèria de duanes.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

L'Administració tributària informarà dels criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària en l'àmbit duaner.
Estes actuacions d'informació, a part de fer-se d'ofici (per exemple, a través del programa INFORMA), també s'hauran de dur a terme, a iniciativa de l'obligat tributari, mitjançant la resposta a sol·licituds d'informació tributària.
En la resposta a les sol·licituds d'informació tributària, l'Administració comunicarà els criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària, sense que esta resposta puga ser objecte de recurs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud d'informació tributària, presentada per l'obligat tributari.

  • Tramitació: S'efectuaran els requeriments que siguen procedents per a esmenar defectes.

  • Finalització: Resposta per part de l'AEAT. La falta de resposta de les sol·licituds d'informació en els terminis establits no implicarà l'acceptació dels criteris expressats en l'escrit de sol·licitud

Termini de resolució

3 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 34, 85 y 87. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Articulo 62 y siguientes. (BOE 5-septiembre-2007)