Procediment

Model 595. II. EE. Impost sobre el Carbó

Dades generals

Denominación

Model 595. II. EE. Impost sobre el Carbó

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Compliment de requisits formals per a la presentació de declaracions-liquidacions de productes objecte dels Impostos Especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

Impost sobre el Carbó. Declaració-liquidació (Model595)

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació telemàtica.

  • Tramitació: Rectificatives i complementàries.

  • Finalització: Admissió del document per Oficina Gestora d'II. EE.

Formularis

Model 595 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria. (BOE 28-diciembre-2006)