Procediment

Model 524. II. EE. Sol·licitud de devolució sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques

Dades generals


Denominación

Model 524. II. EE. Sol·licitud de devolució sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Devoluciódels impostos especials (II.EE.) en la fabricació d'aromes alimentaris, aliments farcits o quan no siga possible la utilització d'alcohol desnaturalitzat en un procés productiu i l'alcohol no s'incorpore al producte resultant del procés.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques. (Model 524)

Fases del procediment/servei

Inici: Inici: Presentació telemàtica (Model 524).Tramitació: Per l'Oficina Gestora d'II. EEFinalització: Resolució per l'Oficina Gestora d'II. EE

Formularis

Model 524 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)