Procediment

Model 546. II. EE. Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs

Dades generals


Denominación

Model 546. II. EE. Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

A través del model 546 d'Impostos Especials (II.EE.), es pot sol·licitar la devolució de les quotes de l'Impost sobre Hidrocarburs per subministraments de gasoil a embarcacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a devolució. (Model 546)

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàtica. (Model 546)
Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE.
Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE.

Formularis

Model 546 (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)