Procediment

Model 572. II. EE. Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs

Dades generals


Denominación

Model 572. II. EE. Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Devolució de les quotes satisfetes per l'Impost Especial sobre Hidrocarburs pel consum de productes objecte de l'impost als quals siguen aplicables els tipus establerts a la tarifa 1a en usos diferents dels de combustible i carburant, i per la utilització de productes objecte de l'impost en projectes pilot per al desenvolupament tecnològic de productes menys contaminants.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs (Model 572)

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació telemàtica. (Model 572) Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE. Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Formularis

Model 572 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)