Procediment

II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució gasoil agrícola

Dades generals

Denominación

II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució gasoil agrícola

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.). Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs per les quotes suportades en adquisicions de gasoil per a ús en agricultura, inclosa l'horticultura, ramaderia i silvicultura.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució per adquisicions de gasoil agrícola

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud telemàtica (models "gasoil agrícola")
Tramitació. Per Oficina Gestora d'II.EE
Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

LEY 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. (BOE 30-diciembre-2006)

Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 (BOE 27-diciembre-2007)

Ley 2/2008, de 23 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estados para el año 2009. (BOE 24-diciembre-2008)

Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo.(BOE 15-febrero-2007)