Procediment

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels Impostos Especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques

Dades generals


Denominación

II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels Impostos Especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE.). Reconeixement per l'Oficina Gestora de Duanes i Impostos Especials del dret a la devolució de l'Impost Especial per fabricació d'aromes, aliments farcits o productes sense contingut alcohòlic en l'elaboració dels quals s'ha utilitzat alcohol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'aplicació del benefici de la devolució dels Impostos Especials sobre l'Alcohol i les Begudes Alcohòliques.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu. Tramitació. Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)