Procediment

II. EE. Model 504/505. Recepció de productes subjectes a Impostos Especials procedents de la UE per a operadors no registrats, receptors en el sistema d'enviaments garantits i representants fiscals en el sistema de vendes a distància

Dades generals


Denominación

II. EE. Model 504/505. Recepció de productes subjectes a Impostos Especials procedents de la UE per a operadors no registrats, receptors en el sistema d'enviaments garantits i representants fiscals en el sistema de vendes a distància

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud i autorització per tal de rebre productes objecte dels Impostos Especials de fabricació procedents de l'àmbit territorial comunitari no intern.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud (Model 504) i autorització (model 505) de recepció de productes de la Unió Europea

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació sol·licitud. (Model 504)
Tramitació: Per Oficina Gestora d'II. EE.
Finalització: Resolució i autorització (Model 505) per Oficina Gestora d'II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)