Procediment

II. EE. Autorització. Desnaturalització parcial de l'alcohol amb desnaturalitzant general en establiment destinació

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Desnaturalització parcial de l'alcohol amb desnaturalitzant general en establiment destinació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Impostos Especials. Possibilita rebre alcohol net, des d'una fàbrica o dipòsit fiscal i desnaturalitzar-lo a l'establiment de destinació, amb desnaturalitzant general.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'aprovació de desnaturalitzant general.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 73.3. (BOE 28-julio-1995)