Procediment

II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Reconeixement previ, per l'Oficina Gestora de Duanes i Impostos Especials, a l'aplicació del dret a la devolució de les quotes satisfetes per l'impost especial sobre hidrocarburs pel consum de productes objecte de l'impost als quals siguen aplicables els tipus establerts a la tarifa 1a; en usos diferents dels de combustible i carburant, i per la utilització de productes objecte de l'impost en projectes pilot per al desenvolupament tecnològic de productes menys contaminants.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'aprovació de desnaturalització en destinació d'alcohol net rebut de la UE.

Fases del procediment/servei

Presentació: Sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu.
Tramitació: Per l'Oficina Gestora de Duanes i II.EE.
Finalització: Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II.EE competent.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 73.4. (BOE 28-julio-1995)