Procediment

II. EE. Devolució per productes inadequats per a consum humà

Dades generals


Denominación

II. EE. Devolució per productes inadequats per a consum humà

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Sol·licitud de devolució de les quotes d'Impostos Especials prèviament satisfetes corresponents a les begudes que hagen dixat de ser adequades per al consum humà.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud de devolució de les quotes d'Impostos Especials prèviament satisfetes corresponents a les begudes que hagen dixat de ser adequades per al consum humà.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud davant Oficina Gestora d'II. EE
Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE
Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 22.c). (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 55. (BOE 28-julio-1995)