Procediment

II. EE. Subministrament exempt d'hidrocarburs en producció d'electricitat, transport per ferrocarril, construcció, modificació, proves i manteniment d'aeronaus i embarcacions i en la injecció en alts forns

Dades generals


Denominación

II. EE. Subministrament exempt d'hidrocarburs en producció d'electricitat, transport per ferrocarril, construcció, modificació, proves i manteniment d'aeronaus i embarcacions i en la injecció en alts forns

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II.EE.). Reconeixement del dret al gaudi de l'exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs que s'hagen d'utilitzar en la producció d'electricitat; transport ferroviari; construcció, modificació, proves i manteniment d'aeronaus i embarcacions, en la injecció en alts forns

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Departament de Duanes i IIEE

Documentació

Sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud d'exempció. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 51.2. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 103. (BOE 28-julio-1995)