Procediment

II. EE. Autorització. Prestació de garantia global

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Prestació de garantia global

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. El Departament de Duanes podrà autoritzar les empreses obligades a prestar garantia davant diverses oficines gestores a prestar una garantia global davant d'una sola de les esmentades oficines, sempre que esta garantia responga dels deutes tributaris exigibles en relació amb les activitats exercides en tots els seus establiments.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a presentació de garantia global.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II.EE. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II.EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 45.2. (BOE 28-julio-1995)