Procediment

II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Quan es tracte de biocarburants destinats, com a tals o prèvia modificació química, a mesclar-se amb un carburant abans de la ultimació del règim suspensiu, l'operació de mescla s'efectuarà amb l'autorització prèvia del Departament de Duanes i II. EE, quan les operacions de mescla es duguen a terme en més d'un dipòsit fiscal o fàbrica dels quals siga titular una mateixa persona.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització de mescles d'hidrocarburs amb biocarburants en diversos establiments d'un mateix titular

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 108.bis.3. (BOE 28-julio-1995)