Procediment

IIEE. Autorització. Introducció de biocarburant a dipòsit fiscal logístic

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Introducció de biocarburant a Dipòsit fiscal logístic

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Quan es tracte de biocarburants destinats, com a tals o prèvia modificació química, a mesclar-se amb un carburant abans de la ultimació del règim suspensiu, o ja mesclats amb un carburant en una fàbrica o dipòsit fiscal, que s'introduïsquen en dipòsits fiscals logístics, l'operació s'efectuarà amb l'autorització prèvia del Departament de Duanes i II. EE.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització de mescles d'hidrocarburs amb biocarburants destinats a ser introduïts en un dipòsit logístic.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Pel Departament de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució pel Departament de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 108 bis.4. (BOE 28-julio-1995)