Procediment

II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcatge amb mitjans automàtics

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcatge amb mitjans automàtics

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Autorització de dispensa d'obligació de notificació prèvia en operacions de marcatge.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a marcatge per sistemes automàtics amb notificació prèvia de l'operació.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE. Finalització. Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 114.2. (BOE 28-julio-1995)