Procediment

II. EE. Autorització. Presentació de llibres comptables d'impostos especials

Dades generals


Denominación

II. EE. Autorització. Presentació de llibres comptables d'impostos especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització per a substitució de llibres de comptabilitat d'existències per programes informàtics i la seua presentació telemàtica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a substitució de llibres comptables i la seua presentació telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud. Tramitació. Per Oficina Gestora d'II. EE o Departament de Duanes. Finalització. Resolució per Oficina Gestora d'II. EE o Departament de Duanes.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 50.3. (BOE 28-julio-1995)