Procediment

Autorització de dipòsit fiscal

Dades generals


Denominación

Autorització de dipòsit fiscal

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització per tal de gestionar un dipòsit fiscal de productes objecte dels Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT
Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'establiment de dipòsit fiscal

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitudTramitació. Pel Departament de Duanes i IIEE o l'Oficina Gestora de Duanes i IIEEFinalització. Resolució pel Departament de Duanes i IIEE o l'Oficina Gestora de Duanes i IIEE

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículos 11 y 40. (BOE 28-julio-1995)