Procediment

Procediment inspector de comprovació i investigació de Duanes i Impostos Especials

Dades generals

Denominación

Procediment inspector de comprovació i investigació de Duanes i Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment d'inspecció tindrà per objecte comprovar i investigar l'adequat compliment de les obligacions tributàries i es procedirà, si s'escau, a la regularització de la situació tributària de l'obligat mitjançant la pràctica d'una o diverses liquidacions. La comprovació tindrà per objecte els actes, elements i valoracions consignats pels obligats tributaris en les seues declaracions. La investigació tindrà per objecte descobrir l'existència, si s'escau, de fets amb rellevància tributària no declarats o declarats incorrectament pels obligats tributaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT

 • Oficines de Correus

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració. En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Comunicació d'inici d'actuacions inspectores.

 • Tramitació:
  a) Instrucció de l'expedient.
  b) Tràmit d'audiència.
  c) Signatura d'actes.
  d) Al·legacions a les actes de disconformitat.

 • Finalització: Acte de liquidació. En actes de conformitat, si no hi ha liquidació expressa en el termini d'un mes des de la seua signatura, l'acta es convertix en liquidació. En el cas d'actes amb acord, si no hi ha liquidació expressa en el termini de 10 dies des de la seua signatura, l'acta es convertix en liquidació. Les actes de disconformitat sempre comporten acte de liquidació exprés. En el cas de comprovacions d'abast parcial, el contribuent pot demanar l'ampliació a general conforme a l'Art.149 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i al 179 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol.

Termini de resolució

12 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 145 y ss. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 166 y ss. (BOE 5-septiembre-2007)