Procediment

II. EE. Procediment d'intervenció d'Impostos Especials

Dades generals


Denominación

II. EE. Procediment d'intervenció d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

És un procediment tributari pel qual s'efectua un control específic de les activitats i locals de fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals en relació amb les obligacions establertes respecte dels Impostos Especials.
El control es podrà efectuar de forma permanent o no permanent conforme al que es regula la normativa en vigor.
Els incompliments de les obligacions establertes en la normativa que siguen detectats suposaran la continuació de l'actuació interventora mitjançant la notificació de l'inici d'actuacions destinades a la regularització tributària o mitjançant l'inici del procediment sancionador.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Presentació dels documents, informes o dades sol·licitades durant el procediment.

Fases del procediment/servei

Inici: Notificació a l'obligat de l'inici del procediment excepte en el cas d'intervenció permanent.
Tramitació. Fase de control o de comprovació del compliment de les obligacions tributàries per la intervenció.
Finalització. Finalització del control o resolució per l'òrgan competent

Termini de resolució

1 Any/s

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 48. ( BOE 28-julio-1995)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. ( BOE 5-septiembre-2007 )