Procediment

Procediment de comprovació limitada per oficines gestores d'Impostos Especials

Dades generals


Denominación

Procediment de comprovació limitada per oficines gestores d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de comprovació limitada perseguix la comprovació dels fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici: D'ofici. Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant una comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i les seues obligacions en el curs d'estes actuacions. Quan les dades en poder de l'Administració tributària siguen suficients per tal de formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'esta proposta.
Tramitació: L'obligat tributari que siga requerit haurà de comparéixer al lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució continga una manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.
Finalització: El procediment acabarà per alguna de les següents formes:
a) Resolució expressa de l'Administració.
b) Caducitat.
c) Inici d'un procediment inspector que incloga l'objecte de la comprovació limitada.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)