Procediment

Procediment de verificació de dades respecte a declaracions duaneres.

Dades generals


Denominación

Procediment de verificació de dades respecte a declaracions duaneres.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment que permet efectuar liquidacions corresponents a declaracions duaneres en el marc d'un procediment de verificació de dades en l'àmbit de la gestió duanera.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.Oficines de l'AEAT.

Fases del procediment/servei

Inici:
Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració dispose de dades suficients per tal de formular-la.Tramitació:
Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies. Finalització:
El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les formes següents:
a) Resolució, en què s'indique no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregisquen els defectes advertits.
b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en esta.
c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Esta circumstància es farà constar en diligència, i no serà necessari dictar resolució expressa.
d) Caducitat.
e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades.
La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte d'esta.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 10-octubre-2013)

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446. (DOUE, 15-marzo-2016) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)