Procediment

Procediment de rectificació de declaracions duaneres.

Dades generals


Denominación

Procediment de rectificació de declaracions duaneres.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment que permet rectificar declaracions duaneres a instància de l'obligat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.Oficines de l'AEAT.

Fases del procediment/servei

Inici:
A instàncies de part, mitjançant la presentació d'una sol·licitud adreçada a l'òrgan competent. Quan l'Administració haja practicat una liquidació provisional, l'obligat tributari en podrà sol·licitar la rectificació únicament si la liquidació provisional ha estat practicada per consideració o motiu diferent del que s'invoque en la sol·licitud.Tramitació:
En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació. Finalitzades les actuacions, es notificarà a l'interessat una proposta de resolució, perquè en termini de 15 dies puga efectuar al·legacions, llevat que la proposta coincidisca amb el que ha sol·licitat l'interessat, cas en què es notificarà sense més tràmit la liquidació que es practique.Finalització:
Mitjançant una resolució en la qual s'acorde o denegue la rectificació. Quan s'acorde rectificar la liquidació, la resolució acordada ha d'incloure una liquidació provisional si afecta algun element determinant de la quantificació del deute tributari.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 10-octubre-2013) 

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446. (DOUE, 15-marzo-2016) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)  

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. (DOUE, 29-diciembre-2015)  

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)