Procediment

Procediment de revisió sobre drets aranzelaris.

Dades generals


Denominación

Procediment de revisió sobre drets aranzelaris.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment que permet efectuar liquidacions corresponents a declaracions duaneres sobre drets aranzelaris en el marc de la gestió duanera.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració TributàriaInformació general del procediment


Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici:
Per acord de l'òrgan competent per a la comprovació dels conceptes inclosos en els drets aranzelaris que figuren en la declaració duanera presentada.
El procediment s'inicia mitjançant la notificació del tràmit d'audiència i proposta de decisió.
Tramitació:
Abans d'adoptar una decisió que perjudique el sol·licitant, les autoritats duaneres comunicaran els motius en què pretenen basar la seua decisió a este últim, el qual tindrà l'oportunitat de presentar observacions dins del termini de 30 dies naturals.
Finalització:
El procediment de revisió sobre drets aranzelaris acabarà amb l'adopció de la decisió que corresponga en funció de si s'han admés o no les al·legacions presentades. La decisió es notificarà a l'interessat.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònicaNormativa


Normativa Básica

Reglamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Código Aduanero de la Unión.