Procediment

Model 583/588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i Pagaments Fraccionats.

Dades generals

Denominación

Model 583/588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i Pagaments Fraccionats.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Gravar la producció d'energia elèctrica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Model 583

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació

Formularis

Models 583 / 588 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su presentación. (BOE 30-abril-2013)