Procediment

Devolució ordinària d'impostos mediambientals.

Dades generals


Denominación

Devolució ordinària d'impostos mediambientals

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Grava la producció de l'energia elèctrica

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació sol·licitud.
Tramitació. Oficines gestores de Duanes i IIEE. Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents o justificants.
Finalització. Acord denegació o devolució.
Execució. Transmissió a SGD.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Oficines gestores de Duanes i IIEE.

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su presentación