Procediment

Model 587. Declaració-Liquidació Gasos Fluorats Efecte Hivernacle.

Dades generals


Denominación

Model 587. Declaració-liquidació gasos fluorats efecte hivernacle.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Model d'autoliquidació per a consum d'hidrofluorocarburs, perfluorocarburs i l'hexafluorur de sofre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació

Formularis

Model 587 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (BOE 30-octubre-2013)