Procediment

Homologació de software de digitalització certificat de factures.

Dades generals


Denominación

Homologació de software de digitalització certificat de factures.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

La Resolució de 24 d'octubre de 2007 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, BOE d'1 de novembre de 2007, sobre procediment per a l'homologació de software de digitalització certificada de factures previst en l'article 7 de l'Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril de 2007, requerix que perquè l'homologació del software de digitalització es produïsca, cal presentar una sol·licitud dirigida al director del Departament d'Informàtica Tributària en qualsevol oficina de registre, i el sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable en la qual es declare que el software complix la normativa, documentació tècnica de descripció del software, l'informe d'auditoria i el pla de gestió de qualitat, CD-ROM amb informació en format digital i CD-ROM amb còpia del software segons l'article huité de l'esmentada Resolució. Si la documentació i el software complixen la norma, s'emet una resolució amb la referència d'homologació que figurarà com a metadada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud adreçada al director del Departament d'Informàtica Tributària de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la documentació per l'interessat. Veure l'article 7.3 de l'Ordre EHA/962/2007 i l'apartat huité de la Resolució de 24 d'octubre de l'AEAT.
Tramitació: Examen de la documentació aportada i dictamen tècnic. Veure l'article 7.3 de l'Ordre EHA/962/2007 i l'apartat huité de la Resolució de 24 d'octubre.
Finalització: Resol el director del Departament d'Informàtica Tributària. Veure l'article 7.3 de l'Ordre EHA/962/2007 i l'apartat nové de la Resolució de 24 d'octubre.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Recurrible en alçada davant el director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Veure l'article 7.3 de l'Ordre EHA/962/2007 i l'apartat nové de la Resolució de 24 d'octubre.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/962/2007, de 10 de abril , por el que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas. Articulo 7. (BOE 14-abril-2007)

Resolución de 24 de octubre de 2007 de la AEAT, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización. (BOE 1-noviembre-2007)