Procediment

Tractament de dades personals - Reglament General de Protecció de Dades

Dades generals

Denominación

Tractament de dades personals - Reglament General de Protecció de Dades

Tipus de procediment

Suggeriments, queixes, denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Drets ciutadans

Objecte

Adequació al Reglament General de Protecció de Dades i exercici dels drets "ARCO" reconeguts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i a les disposicions de desenrotllament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud
Tramitació: en funció del tipus de sol·licitud
Acabament: resolució estimatòria, desestimatòria o inadmissió de la sol·licitud

Formularis

Tractament de dades personals (tramitació electrònica)

Termini de resolució

1 mes

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No escau.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE . (Reglamento general de protección de datos) (DOUE, 04-mayo-2016)

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 14-diciembre-1999).

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 19-enero-2008).