Procediment

Verificació de dades / Comprovació limitada - Altres

Dades generals


Denominación

Verificació de dades / Comprovació limitada - Altres

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a estes declaracions o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'Article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servei

Inici. D'ofici.
Certificació de dades:
Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració dispose de dades suficients per tal de formular-la.
Comprovació limitada:
Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant una comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se l'informarà sobre els seus drets i les seues obligacions en el curs d'estes actuacions. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguen suficients per tal de formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'esta proposta.Tramitació:
Certificació de dades:
Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies.
Comprovació limitada:
L'obligat tributari que siga requerit haurà de comparéixer al lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectuï al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució continga una manifestació expressa que no és procedent regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.Finalització:
El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què s'indique no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregisquen els defectes advertits.
b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en esta.
c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Esta circumstància es farà constar en diligència, i no serà necessari dictar resolució expressa.
d) Caducitat.
e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades.
La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte d'esta.
El procediment de comprovació limitada finalitzarà per alguna de les següents formes:
a) Resolució expressa de l'Administració.
b) Caducitat.
c) Inici d'un procediment inspector que incloga l'objecte de la comprovació limitada.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 131 a 133 y 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 155 a 156 y 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)