Procediment

Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada.

Dades generals

Denominación

Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària podrà iniciar el procediment de verificació de dades en els supòsits següents:
a) Quan la declaració o autoliquidació de l'obligat tributari continga defectes formals o incòrrega en errors aritmètics.
b) Quan les dades declarades no coincidisquen amb les contingudes en altres declaracions del mateix obligat o amb les que estiguen en poder de l'Administració tributària.
c) Quan s'aprecie una aplicació indeguda de la normativa que resulte patent de la mateixa declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb esta.
d) Quan es requerisca l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es referisca a l'exercici d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

 • Telemàtica

 • Oficines de Correos

 • Oficines de l'AEAT.

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servei

 • Inici: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració dispose de dades suficients per tal de formular-la.

 • Tramitació: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies.

 • Terminació: El procediment de verificació de dades finalitzarà per alguna de les formes següents:
  a) Resolució, en què s'indique no és procedent practicar liquidació provisional o en què es corregisquen els defectes advertits.
  b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en esta.
  c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Esta circumstància es farà constar en diligència, i no serà necessari dictar resolució expressa.
  d) Caducitat.
  e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades.
  La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte d'esta.

Formularis

Models de declaracions informatives

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. Artículos 131-133 (BOE 18 - diciembre - 2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 155 y 156. (BOE 05 - septiembre - 2007)