Procediment

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Dades generals


Denominación

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seues declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarades pel mateix obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies a les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Per tal d'accedir al Registre d'operadors intracomunitaris s'ha de presentar el model 036

Fases del procediment/servei

Accés al Registre d'operadors intracomunitaris: Per tal de comprovar la veracitat de les dades declarades per l'obligat tributari en les seues sol·licituds d'inclusió en el Registre d'operadors intracomunitaris es podran dur a terme actuacions de comprovació censal.
Procediment de rectificació censal: Quan es tramite un procediment de rectificació censal les fases seran les següents:
Inici: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració tributària dispose de dades suficients per tal de formular-la.
Tramitació: L'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per tal d'efectuar al·legacions. En la tramitació del procediment, l'Administració podrà dur a terme actuacions de comprovació censal.
Finalització: Per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què es rectifiquen les dades censals de l'obligat tributari.
b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que calga dictar-ne una resolució expressa. De l'esmentada circumstància se'n deixarà constància expressa en diligència.
c) Caducitat.
d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Termini de resolució

3 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007 )

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007 )

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 3 a 15, 25, 87 a 115 y 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)