Procediment

Comprovació censal - Gestió i control del Registre de Devolució Mensual.

Dades generals


Denominación

Comprovació censal - Gestió i control del Registre de Devolució Mensual

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seues declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarades pel mateix obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies a les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Per tal d'accedir al Registre de devolució mensual s'ha de presentar el model 036 o el 039 si es tracta d'un grup d'entitats

Fases del procediment/servei

Accés al Registre de devolució mensual. Requisits:
a) Que en sol·liciten la inscripció mitjançant la presentació de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036).
b) Que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries.
c) Que no es troben en algun dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el Registre de devolució mensual o a la revocació del Número d'Identificació Fiscal.
d) Que no duguen a terme activitats que tributen en el règim simplificat.
e) En el cas d'entitats acollides al règim especial del grup d'entitats de l'IVA, la inscripció en el Registre se sol·licitarà a través del model 039 i solament serà procedent quan totes les entitats del grup que apliquen este règim especial així ho hagen acordat i reunisquen els requisits establerts en este apartat.
Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagen de tindre efectes. La inscripció en el registre es realitzarà des del dia 1 de gener de l'any en el qual haja de tindre efectes.
Si es tracta de grups d'entitats en IVA, es podrà sol·licitar la inscripció en el Registre de devolució mensual juntament amb l'opció pel règim especial de grups d'entitats, és a dir, en el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja de tindre efecte.
Això no obstant, els subjectes passius que no hagen sol·licitat la inscripció en el registre en el termini establert en el paràgraf anterior, així com els empresaris o professionals que no hagen iniciat la realització d'entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals però hagen adquirit béns o servicis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los a l'exercici d'estes activitats, podran igualment sol·licitar la seua inscripció en el registre durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En els dos casos, la inscripció en el registre tindrà efectes des del dia següent a aquell en què finalitze el període de liquidació de les declaracions-liquidacions.
La presentació de sol·licituds d'inscripció en el registre fora dels terminis establerts en comportarà la desestimació i arxivament sense més tràmit que el de comunicació al subjecte passiu.
L'incompliment d'algun dels requisits establerts, o la constatació de la inexactitud o falsedat de la informació censal facilitada a l'Administració Tributària, serà causa suficient per a la denegació de la inscripció en el Registre.
Per tal de comprovar la veracitat de les dades declarades es podran dur a terme actuacions de comprovació censal.
Procediment de rectificació censal:
Quan es tramite un procediment de rectificació censal les fases seran les següents:
Inici: Mitjançant un requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària dispose de dades suficients per tal de formular-la.
Tramitació: L'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per tal d'efectuar al·legacions. En esta fase, l'Administració podrà dur a terme actuacions de comprovació censal.
Finalització: Per alguna de les següents formes:
a) Resolució, en què es rectifiquen les dades censals de l'obligat tributari.
b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que calga dictar-ne una resolució expressa. De l'esmentada circumstància se'n deixarà constància expressa en diligència.
c) Caducitat.
d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de rectificació

Formularis

Model 036 i Model 039. Tramitació electrònica

Model 036. Tramitació presencial

Model 039. Tramitació presencial

Termini de resolució

3 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007 )

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007 )

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 116 y 163 nonies. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 30. (BOE 31-diciembre-1992)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 3 a 15, 25, 36, 74, 87 a 115 y 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)