Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Estar al corrent de les obligacions tributàries.

Dades generals

Denominación

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Estar al corrent de les obligacions tributàries.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Presentar el model 01

Fases del procediment/servei

  • Inici: Els certificats tributaris s'expediran a instància de l'obligat tributari a què es referisca el certificat o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requerisca el certificat, sempre que la petició estiga prevista en una llei o tinga el previ consentiment de l'obligat tributari.

  • Tramitació: Llevat que s'establisca el contrari, la falta d'emissió del certificat no determinarà que s'entenga emés amb caràcter positiu. S'entén per certificacions positives aquelles en què consten complertes la totalitat de les circumstàncies, obligacions o requisits exigits per la normativa reguladora del certificat, i negatives en cas contrari.

  • Finalització: Emissió del certificat. Una vegada emés, l'obligat tributari podrà manifestar la seua disconformitat amb qualsevol de les dades que formen part del contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seua recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·licite la modificació del certificat, adreçat a l'òrgan que l'haja expedit, al qual s'adjuntaran els elements de prova que estime convenients per tal d'acreditar-ne la sol·licitud. Si l'òrgan que va emetre el certificat estima incorrecte el certificat expedit, n'emetrà un de nou en el termini de 10 dies. Si no considera procedent expedir un nou certificat, ho comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius en què es fonamenta.

Formularis

Model 01. Tramitació electrònica

Model 01. Tramitació presencial

Termini de resolució

20 dia/es hàbil/s

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recurs ni reclamació. Això no obstant, contra el contingut del certificat s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se'n sol·licitei la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Artículo 117. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 70 a 76. (BOE 5-septiembre-2007)