Procediment

Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Dades generals

Denominación

Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

El model 030 podrà ser presentat pels obligats tributaris, persones físiques, per tal de sol·licitar l'alta en el Cens d'obligats tributaris, així com per tal de sol·licitar l'assignació del NIF quan es tracte d'espanyols o de persones físiques que no tinguen nacionalitat espanyola que hagen de realitzar operacions de naturalesa tributària o participar-hi i no estiguen obligats a obtindre el DNI o no disposen de Número d'Identitat d'Estranger respectivament, i no hagen de formar part del Cens d'empresaris, professionals i retenidors. Les persones físiques que no exercisquen activitats empresarials o professionals i no satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte hauran d'utilitzar el model 030 per tal de comunicar el canvi de domicili fiscal, modificar dades personals, etc.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Oficines consulars d'Espanya a l'exterior.
Per telèfon, quan es comunique el canvi de domicili fiscal de les persones físiques que no exercisquen activitats econòmiques o professionals.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Model 030

Fases del procediment/servei

Inici:
Presentació del model 030.La presentació del model 030 es podrà fer, potestativament, en imprés o per via telemàtica a través d'Internet. La presentació en imprés s'efectuarà en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal de l'interessat en el moment de la presentació, bé mitjançant entrega directa o per correu adreçat a l'oficina de gestió de l'esmentada Administració o Delegació. La presentació de la declaració per via telemàtica podrà ser efectuada bé pel mateix declarant o bé per un tercer que actue en representació seua, en virtut de la col·laboració social en la gestió dels tributs.

Formularis

Model 030 (tramitació presencial)

Model 030 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013) .

Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria (BOE 21-noviembre-2017).

Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.