Procediment

NIF: Assignació de Número d'Identificació Fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

Dades generals


Denominación

NIF: Assignació de Número d'Identificació Fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment a través del qual l'Agència Estatal d'Administració Tributària assigna el NIF a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica per a les seues relacions de naturalesa o amb transcendència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica. Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 036. Còpia de l'escriptura pública o document fefaent de la seua constitució i dels estatuts socials o document equivalent. Certificació de la seua inscripció en un registre públic, quan escaiga.

Fases del procediment/servei

Inici
A instàncies de part. Les persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que hagen de ser titulars de relacions de naturalesa o amb transcendència Tributària hauran de sol·licitar un NIF. La sol·licitud s'efectuarà mitjançant la presentació de la declaració censal d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036). S'haurà de sol·licitar abans de realitzar qualsevol entrega, prestació o adquisició de béns o servicis, percepció de cobraments o abonament de pagaments, o contractació de personal laboral, per a l'exercici de l'activitat empresarial o professional. En tot cas, la sol·licitud es formularà dins del mes següent a la data de constitució o establiment en territori espanyol de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica.Els notaris podran presentar, per via telemàtica, en representació de les persones jurídiques i entitats sense personalitat en constitució, el model 036 i la documentació precisa per tal de sol·licitar el NIF provisional, en determinats supòsits.D'ofici. En cas que no el sol·liciten, l'Administració Tributària podrà procedir d'ofici a donar-los d'alta en el Cens d'obligats tributaris i a assignar-los el NIF que corresponga.o Tramitació
L'Administració Tributària podrà comprovar la veracitat de les dades comunicades pels interessats en les seues sol·licituds de NIF provisional o definitiu. Quan les dades no siguen veraces, es concedirà audiència per un termini de deu dies.o Finalització
Denegació: - Es podrà denegar l'assignació del NIF provisional o definitiu quan de la comprovació efectuada per l'Administració Tributària resulte que les dades comunicades pels interessats no són veraces. - El NIF provisional o definitiu no s'assignarà a les persones jurídiques o entitats que no aporten, com a mínim, un document signat en què els atorgadors manifesten el seu acord de voluntats per a la constitució de la persona jurídica o entitat o un altre document que acredite situacions de cotitularitat. Assignació de NIF provisional / definitiu: S'assignarà el NIF en el termini de deu dies. El NIF serà provisional mentre l'entitat no aporte còpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent, així com certificació d'inscripció en un registre públic, quan escaiga. Quan s'assigne un NIF provisional, l'entitat estarà obligada a l'aportació de la documentació pendent necessària per a l'assignació del NIF definitiu en un mes des de la inscripció en el registre corresponent o des de l'atorgament dels documents esmentats, si no cal inscriure'ls en el registre corresponent. Transcorregut este termini sense que s'haja aportat la documentació pendent, es podrà requerir que s'aporten, atorgant un termini màxim de deu dies per tal de presentar-los o per tal de justificar els motius de no haver aportat, amb indicació del termini necessari per a la seua aportació definitiva. La falta d'atenció dins el termini i en forma escaient del requeriment podrà determinar la revocació del NIF provisional. Per tal de sol·licitar el NIF definitiu caldrà presentar una declaració censal de modificació (model 036), en què es faran constar, si s'escau, les modificacions produïdes respecte de les dades consignades en la declaració de sol·licitud del NIF provisional que no hagen estat comunicades a l'Administració en anteriors declaracions censals de modificació, i a la qual s'adjuntarà la documentació pendent. Complerta esta obligació, s'assignarà el NIF definitiu.Complerta esta obligació, s'assignarà el NIF definitiu. Mitjançant un conveni entre l'Agència Tributària i els notaris es facilita a les persones jurídiques i entitats sense personalitat l'obtenció de NIF provisional en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública o document fefaent de constitució, prèvia presentació del model 036, i de NIF definitiu, quan es procedisca a la seua inscripció registral.

Formularis

Model 036 (tramitació presencial)

Termini de resolució

10 dia/es hàbil/s

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'interposarà davant l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Normativa Básica

Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del NIF de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. (BOE 26-febrero-2008)