Procediment

Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Dades generals


Denominación

Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Permetre la sol·licitud, per part de l'obligat, de l'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud.

Termini de resolució

1 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 16-noviembre-2010)