Procediment

Comprovació censal. Baixes cautelars Registre de Devolució Mensual (REDEME).

Dades generals


Denominación

Comprovació censal. Baixes cautelars Registre de Devolució Mensual (REDEME).

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació de les baixes cautelars REDEME i de l'expedient de baixa definitiva que cal iniciar en el termini d'un mes des d'estes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Fases del procediment/servei

Inici: Informe/proposta de baixa cautelar en el REDEME.
Tramitació: Proposta de baixa definitiva (en el termini d'un mes des de l'acord de baixa cautelar) i anàlisi, si escau, de les al·legacions que es presenten.
Finalització: Acord de baixa cautelar previ a la proposta de baixa definitiva / Acord de baixa definitiva.
El termini de resolució per a baixa cautelar no existix
El termini de resolució per a baixa definitiva és de 6 mesos
Execució: Execució manual de les modificacions censals que implique l'acord adoptat.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Art. 144.4 y 145 (BOE 05-septiembre-2007)