Procediment

Consulta empresaris en estimació objectiva, a l'efecte de practicar retenció.

Dades generals


Denominación

Consulta empresaris en estimació objectiva, a l'efecte de practicar retenció.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Consultar el règim aplicable als empresaris que exercixen activitats que tributen en estimació objectiva a l'efecte de confirmar la possible obligatorietat de la retenció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE 31-03-2007)