Procediment

Registre censal dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. Formulari 034

Dades generals


Denominación

Registre censal dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. Formulari 034

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Formulari 034

Fases del procediment/servei

Inici:
Declaració d'inici, modificació o cessació: Presentació del formulari 034 .Tramitació: L'Administració tributària pot comprovar la veracitat de les dades comunicades pels interessats en les declaracions.Finalització: L'acord es comunica a l'interessat per via electrònica.

Formularis

Formulari 034

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido" y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo. (BOE 30-septiembre-2014)