Procediment

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.

Dades generals


Denominación

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació del model d'autoliquidació agregat en l'Impost sobre el Valor Afegit, que haurà de presentar l'entitat dominant, a través del qual es fa l'ingrés del deute tributari o la sol·licitud de compensació o devolució.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Model 353

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Model 353 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

ORDEN EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-noviembre-2007)

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013)