Procediment

Model 156. Declaració Informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a efectes de la deducció per maternitat. Resum anual.

Dades generals


Denominación

Model 156. Declaració Informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a efectes de la deducció per maternitat. Resum anual.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Hauran de presentar el model 156, els òrgans o entitats gestors de la Seguretat Social, inclosos els que gestionen els règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, de les Forces Armades i del personal al servici de l'Administració de Justícia. I també les mutualitats alternatives a la Seguretat Social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 156

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Model 156 (tramitació electrónica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAC/3580/2003, de 17 diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 23-diciembre-2003)