Procediment

Model 714. Impost sobre el Patrimoni. Declaració i document d'ingrés.

Dades generals

Denominación

Model 714. Impost sobre el Patrimoni. Declaració i document d'ingrés.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració de l'Impost sobre el Patrimoni.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

Fases del procediment/servei

  • No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Servicis per a la presentació del model 714 (tramitació electrònica)

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària / Òrgans competents de les administracions tributàries.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos (BOE 18-marzo-2021)